Kasem Bundit University

งานวิชาการ

- พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเกาะช้าง จังหวัดตราด : เพชรดา เพิ่มมงคล
- ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษา : ชุมชนไทยวน ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี : จิตรลดา อนันตวุฒิ
- การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มนักศึกษาไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวกรณีศึกษาเกาะเสม็ด : จีรวรรณ เขียวสง่า
- แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา : เกาะตะรุเตา อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล : จุติมา บุญมี
- บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี : นายชลเขต วีรานุวัตติ์
- ความคิดเห็นของชุมชนต่อศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู : ทองฤทธิ์ จารุภาค
- การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าส่งสินค้าประจำวัน (กรณีศึกษาพื้นที่ภาคกลางความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าด่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SA Express) และรถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (SA City Line) : มฆนันท์ แก้วน้ำเย็น
- ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวจีนต่อแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร : รังศินี อัฒฑกรณ์
- แนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดโบราณนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา : ศรัณย์ธร บุญพิทักษ์
- ผลกระทบด้านสังคมจากการท่องเที่ยวต่อตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ : ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ ช่อไม้
- การปรับใช้ศิลปะการแสดงในการสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาจังหวัดชุมพร : อธิป จันทร์สุริย์
- ความต้องการการฝึกอบรมด้านความรู้และทักษะของพนักงานแม่บ้านโรงแรม ภายใต้การบริหารงานของคอมพาส ฮอสพิทอลิตี้ (Compass Hospitality) ประเทศไทย : อรอนงค์ แผลงประพันธ์