Kasem Bundit University
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม...

สืบสาน พุทธชยันตี ถวายพระแก้วมรกต 3 ฤดู
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการจัดนิทรรศการ เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม...

โครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์
โครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด...

จัดนิทรรศการและแสดงในประชุมวิชาการระดับชาติ
ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พระพุทธมหามณีรัตน...