Kasem Bundit University
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม
จัดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงการ นับเหยี่ยวอพยพ เพื่อให้กระแสการอนุรักษ์เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยทั่วประเทศ “สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย”...

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และศูนย์วัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อโครงการ สืบสาน พุทธชยันตี ถวายพระแก้วมรกต 3 ฤดู ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากการจัดนิทรรศการ...

นคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์
ได้จัดโครงการจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้นักศึกษาได้จัดกิจกรรมทำความสะอาด โดยรอบพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี...

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร”...

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว เป็นเจ้าภาพร่วมในงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 หัวข้อ “ธุรกิจการบิน ... ประตูสู่การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม”...

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ เมือง PUNE ประเทศ INDIA
ด้วยประเทศอินเดียได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ The Asian Raptor Research Conservation Network (ARRCN) Symposium of 2014...

โครงการประกวด Trip and Treat ส่งเสริมและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล หัวหน้าสาขาวิชาการ...

จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการ “ออกนอกห้อง ส่องโลกกว้าง”
มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้น...